query("SET NAMES UTF8"); $today = getDate(); $thisYear = $today['year']; $gggg = sprintf("%02s%02s",$today['mon'],$today['mday']); if($gggg >= 1000){ $thisYear +=1; } $yearOption = ''; $i = 2007; $thisYear1 = $thisYear; while($i<=$thisYear1){ $yearOption .=''; $thisYear1--; } $sql = "SELECT departmentID AS id, departmentName AS name FROM eps_department WHERE active = 'y' ORDER BY name"; $result = $mysqli->query($sql); $selectDept = ''; while($cols = mysqli_fetch_array($result)){ $selectDept .= ''; } ?> CPD Project
 ผลการส่งรายงานผ่าน ระบบการติดตามและประเมินผล  
เลือกการแสดงผลการส่งรายงาน
ซึ่งเป็นการรายงานผล/ผลงานประจำ
*
เดือน พ.ศ. หรือ แสดงผลทั้งปี ปีงบประมาณ
เลือกหน่วยงานที่ต้องการแสดงผล*
สถานะหน่วยงาน  
หน่วยงานที่เลือกให้แสดงผล

เลือกเข้า


เลือกออก


หมายเหตุ: กรอกข้อมูลในช่องที่มี *
รายการผลการส่งรายงาน
ขยาย
ย่อ